Dhivehi Kanbalun LIBAAS short story #Jinseeingilaab

Libaahaky insaanaa kiburuveri kuruvaa echekeve. Libaahaa nulaa mulhin barahanaa vegen rashu thereyga burreh jahanvy ey eyna hithah erieve.

Eiy v undhagoo kamekeve. Ekamu nukurevey varuge kammeh nooneve. Ekamu eiy Furaana ah nurakkaa vedhaane kamakah vedhaane eve.

Roohu maruvumakee ekashygenvaa kamekeve. Roohu ei maruvaa echeh nooneve. Roohaky furaanaeve. Roohuge libaahakee hashigandeve.

Hashiganduge libaahaky Thahuzeebeve. Mi thahuzeebaky kon thanakun anna echcheh heyyeve? Ei ai nai thanneh neygi kulli akah ai echeh heyyeve?

Birakee ves ekahala echeh baava eve. Ei ves kulliakah amilla ah ufedhey echeh baavaeve. Hurihaa birreh ge aslakee libaas kamah vedhaane eve.

Libaas beylumaa eku hurihaa birreh filaigen hingaidhaane eve.

(To be continued)

via Lady Chatterly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *