Bulhaluge budhdhi / A story of the search for the Powerful One

Eh zamaanaehga ulhunu bulhaleh musalhakaa rattehivejje. Bulhaa hykury musalhaky emme visnun thoonu janavaaru kamuga.

Eh dhuvahaku musalhu fullaa akaa akaa zuvaabukoffi. Fullaa rulhiaisgen eyge thoonu dhalhun thelhi thelheenun bulhaa maraalaifi

Fullaa ge baaru fenifa bulhaa fullaa fahathun ulhen fashaifi. Eh dhuvahaku fullaa minikaa vagakaa araarunve, e vagu fullaa kaalaifi

Minikaavagu ei emme baarugadha janavaarukamah ninmaa bulhaa vagaa ekuverivejje. Ekamaku singaa akaa thalhaafolhumeh hingaa vagu maru vejje

Singaa aky emme visnunthoonu baarugadha janavaarukamah bulhaa ninmaa eaa ekkoh dhuvasthah heydha kuran bulhaa fashaifi

Duvasthah faaithuve dhamungos eh dhuvahaku neelageri ethakaa singaa aa zuvaabeh hingaifi. Gereege faidhashuve singaa maruvejje

Neelageri ethaa eky ulhenikoh shikaara kuraa bodu biya firihenehge dhuni dhandyga ruvaafa dhookolli theerakun n.geri ethuge furaana higajje

Ehaa bodu janavaareh maraaleveyny v visnunthoonu baarugadha veema kamah bulhaa ah visni e firihenaa fahathun eynaage geah bulhaa higajje

Geah vadhe irukolheh veethanaa zuvaabuge adu iven fashaifi. Shikaaraveriyaa adah vure dhen halheylavaa meehaa adu gadha

Irukolhakun v haasvefa hure shikaaraveriyaa avasavahah beyrah nikumejje. Eynage fahathun nikuthy undhulhieh hifaigen huri anheneh

Miothy aharenge manzilah aadhevifa ey bulhaa hithah eri. E dhuvahun feshigen bulhaa ulheny eyna ah fenunu emme baaru gadha mahulooq aa eky.

#FUCKADHAALATH 

#jinseeingilaab 

bulhaa komme dhuvahaku hithah araa

Story frm Libaas ANIbrahim

via @orgasticpotency

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *