ސަން: އެންސީއައިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ބޯޑާ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ކުރިޔަށްގެންދަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

ސަން: އެންސީއައިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ބޯޑާ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ކުރިޔަށްގެންދަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *