ސަން: ‘ރާއްޖެ ރޭޑިއޯ’ގެ ފްރިކުއެންސީގެ ނަމަކީ ‘ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަޑު’: ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ

ސަން: ‘ރާއްޖެ ރޭޑިއޯ’ގެ ފްރިކުއެންސީގެ ނަމަކީ ‘ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަޑު’: ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *