ސަން: ހުއްދަ ނެތި އެއްވެސް އޮފީހެއްގައި ހުރި ލިޔުމާއި އޯޑިއޯވީޑިއޯ ނައްތާލައިފި ނަމަ ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި

ސަން: ހުއްދަ ނެތި އެއްވެސް އޮފީހެއްގައި ހުރި ލިޔުމާއި އޯޑިއޯވީޑިއޯ ނައްތާލައިފި ނަމަ ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *